skip to Main Content
Informirani građani logo

Projekt se provodi u suradnji s partnerima:

HUM logo

Hrvatska udruga miritelja koja će provesti edukaciju o medijaciji i postupku mirenja za pravnike iz Zagreba i osam ciljanih županija i osigurati podršku u dosegu stručne pravne javnosti i pružati organizacijsku
podršku organizaciji svih događanja za ciljanu grupu odvjetnika i stručnu javnost.

Norveški helsinški odbor provest će istraživanje o dobrim praksama provedbe presuda ESLJP-a u Norveškoj koje će biti prevedeno i prezentirano zainteresiranoj javnosti u RH.

„Projekt Informirani građani prate sprječavanje budućih kršenja ljudskih prava i rad Ureda zastupnika Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava je podržan sa 149.764,80 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova.“

INFORMIRANI GRAĐANI PRATE SPRJEČAVANJE BUDUĆIH KRŠENJA LJ. PRAVA I RAD UREDA ZASTUPNIKA HRVATSKE PRED ESLJP

Javni dijalog o unapređenju pravnog okvira kojim se sprječavaju buduća kršenja ljudskih prava zbog netransparentnosti postupanja Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava (ESLJP) do sada nije vođen u hrvatskom društvu, niti je traženo sudjelovanje organizacija civilnog društva u svojstvu promatrača tog mehanizma.

Projekt “Informirani građani prate sprječavanje budućih kršenja ljudskih prava i rad Ureda zastupnika Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava” će to stanje promijeniti traženjem izmjene Uredbe o Uredu zastupnika kojom su ta pitanja regulirana. Zahtjevi će biti podržani nizom javnih događanja za educiranje javnosti putem medija.

Projekt se provodi uz financijsku podršku Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj.

CILJ PROJEKTA

Cilj je projekta potaknuti javni dijalog o unapređenju pravnog okvira kojim se sprječavaju buduća kršenja ljudskih prava zbog netransparentnosti postupanja Ureda zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava, a javnost upoznati s provođenjem odluka ESLJP-a i akcijskih planova kojima se izvještava Odbor ministara Vijeća Europe.

Tijekom provedbe projekta bit će priređen niz prilika za suradnju i susretanje educiranih i osnaženih OCD-a s educiranim odvjetnicima u osam županija u depriviranim područjima i zainteresiranim medijima koji će biti redovito informirani o tijeku i postignućima zagovaračke kampanje te o radu Ureda zastupnika. Novooformljena i osnažena koalicija OCD-a koji se bave ljudskim pravima, mladima, LGBT pravima, manjinama i iz Zagreba i osam županija će ostati kao trajno zainteresiran akter za monitoring rada Ureda zastupnika RH, a opća, stručna i politička javnosti bit će poučena o mehanizmima zaštite ljudskih prava i mehanizmu provedbe odluka i presuda ESLJP-a.

Centar za kulturne djelatnosti koordinira sve aktivnosti u projektu, a gradit će i koaliciju udruga koje će provoditi javnozagovaračke aktivnosti.

O aktivnostima  se informirajte na Facebook stranci projekta.

POVEZANE OBJAVE

Želite li se informirati o zaštiti ljudskih prava i dobiti bolji uvid u praksu europskih sudova? Zanima vas pretraživanje pravnih izvora prava EU i odnos europskih…

Panel je održan u ponedjeljak, 13. prosinca 2021. u Zagrebačkom inovacijskom centru-ZICER u organizaciji Centra za kulturne djelatnosti u sklopu projekta Informirani građani prate sprječavanje budućih…

  Izvještaj "Analiza transparentnosti i javne vidljivosti rada Ureda zastupnika RH na ESLJPu razdoblju od 2012. do 2021. god." se predstavlja u sklopu panela  "Informiranost sprječava…

Na panelu će biti predstavljena Analiza transparentnosti i javne vidljivosti rada Ureda zastupnika RH na ESLJP u razdoblju od 2012. do 2021. god. Panelistice/i: sc. Sandra…

Održana je edukacija „Uloga nevladinih organizacija u postupku pred Europskim sudom za ljudska prava“ , namijenjena osobama iz organizacija civilnog društva u okviru projekta „Informirani građani…

Priručnik za odvjetnike izrađen u okviru održanih edukacija za odvjetnike/odvjetnice u Zagrebu, Šibeniku i Osijeku u lipnju 2021. godine objavljujemo u uvjerenju da može pomoći u…