skip to Main Content

ODRŽANA EDUKACIJA “ULOGA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U POSTUPKU PREDU ESLJP”

Održana je edukacija „Uloga nevladinih organizacija u postupku pred Europskim sudom za ljudska prava“ , namijenjena osobama iz organizacija civilnog društva u okviru projekta „Informirani građani prate sprječavanje budućih kršenja ljudskih prava i rad Ureda zastupnika Hrvatske pred ESLJP“, pod sloganom Informiranost sprječava kršenje ljudskih prava.
Nositelj projekta je Centar za kulturne djelatnosti, a provodi ga s partnerskim organizacijama: Hrvatska udruga za mirenje te Norveški helsinški odbor iz Osla.
U javnom prostoru izostaje dijalog o tome što je relevantno za građanke i građane RH i sustavnija uključenost svih dionika u promoviranje preporuka koje mogu unaprijediti stanje lj. prava i monitoring provedbe za RH relevantnih odluka ESLJP i preporuka.
Ured zastupnika RH pred ESLJP objavio je niz dokumenata u dijelu svoje web stranice Strategije, planovi i izvješća, no dostupni su planovi za godine 2018., 2019., 2020. godinu, a izvješća o ostvarenju planova nisu dostupna.
U segmentu svoje web stranice pod nazivom Dokumenti, Ured zastupnika objavljuje niz presuda, tumačenja i/ili preporuka na nesistematiziran način tako da ih čini gotovo pa neiskoristivim za bilo kakav monitoring ili reference u odnosu na zaštitu pojedine kategorije prava. Iz priloženog je vidljivo da je nužno javno zagovaračkim akcijama korigirati ovakvu praksu Ureda zastupnika kao dijela izvršne vlasti kako bi se informacije koje odluče učiniti dostupnima mogle i iskoristiti za unapređenje zaštite ljudskih prava u RH.
Sve presude i odluke u predmetima protiv Republike Hrvatske obvezujuće su za državu, što znači da je Republika Hrvatska dužna poduzeti sve potrebne mjere za izvršenje pojedine presude te osigurati da se takve povrede ne ponavljaju u budućnosti.
Poznavanje i razumijevanje sudske prakse Europskog suda ukazuje se kao važan čimbenik za pravilnu primjenu Konvencije i konvencijskih standarda na nacionalnoj razini i smanjivanje broja zahtjeva protiv Republike Hrvatske pred Europskim sudom.
Primjetno je kako nedostaje značajnija promocija i diskusija u javnom prostoru kojom bi dionici i opća javnost bili informirani o donesenim presudama protiv Hrvatske kao i s njima povezanim mjerama koje je Ured zastupnika kao koordinativno tijelo proveo, odnosno provodi, kako se kršenje prava ne bi ponavljalo.