skip to Main Content

                                                                               

                                                       

                                                   Ugovor o doživotnom uzdržavanju

Ako ugovor o doživotnom uzdržavanju sklapate kao davatelj uzdržavanja, na temelju ugovora ovlašteni ste zatražiti:

 • zabilježbu u zemljišnu knjigu – ako je predmet ugovora nekretnina
 • zabilježbu ili drugi odgovarajući upis ugovora u javni upisnik – ako je predmet ugovora pokretnina ili neko pravo za koje se vodi javni upisnik, kao npr. motorna vozila.

Davatelj uzdržavanja ne odgovara poslije smrti primatelja uzdržavanja za njegove dugove. Međutim, može se ugovoriti da će on odgovarati za one njegove dugove koji postoje u trenutku sklapanja ugovora prema određenim vjerovnicima.

Ugovor o doživotnom uzdržavanju može se raskinuti:

 1. Sporazumno i nakon što je počelo njegovo ispunjavanje
 2. Jednostrano:
 • ako davatelj i primatelj uzdržavanja prema ugovoru žive zajedno, a njihovi su se odnosi toliko poremetili da zajednički život postane nepodnošljiv
 • kada druga strana ne ispunjava svoje obveze iz tog ugovora
 • zbog promijenjenih okolnosti nastalih nakon sklapanja ugovora – ako je zbog izvanrednih okolnosti nastalih nakon sklapanja ugovora, koje se nisu mogle predvidjeti u vrijeme sklapanja ugovora, ispunjenje obveze za jednu ugovornu stranu postalo pretjerano otežano ili bi joj nanijelo pretjerano veliki gubitak (primjerice, iznenadno osiromašenje davatelja uzdržavanja zbog kojeg on više ne može uzdržavati primatelja uzdržavanja).
 • Ako bi zbog izvanrednih okolnosti nastalih nakon sklapanja ugovora o doživotnom uzdržavanju koje se nisu mogle predvidjeti u vrijeme sklapanja ugovora, ispunjenje obveze za jednu ugovornu stranu postalo pretjerano otežano ili bi joj nanijelo pretjerano veliki gubitak, ona može zahtijevati i da se ugovor izmijeni.
 • Ukoliko davatelj uzdržavanja umre prije primatelja uzdržavanja, a njegov bračni drug i njegovi potomci koji su pozvani na nasljedstvo:
 • na to pristanu – na njih prelaze njegova prava i obveze iz ugovora
 • na to ne pristanu – ugovor se raskida i nemaju pravo zahtijevati naknadu za prije dano uzdržavanje
 • nisu u stanju preuzeti ugovorne obveze – ugovor se raskida i imaju pravo zahtijevati od primatelja uzdržavanja naknadu za uzdržavanje koje je primatelj uzdržavanja dobio od davatelja uzdržavanja.

Sud će naknadu za uzdržavanje odrediti po slobodnoj ocjeni, uzimajući pri tome u obzir imovinske prilike primatelja uzdržavanja i osoba koje su bile ovlaštene na produženje ugovora o doživotnom uzdržavanju.