skip to Main Content

Centar za kulturne djelatnosti uz partnera na projektu, udrugom Urban fest Osijek, provodio je od 29.12.2014. do 28.12.2015. godine projekt „Mjesto za sve“.

MJESTO ZA SVE

Projekt je bio vezan na poziv za dostavu projektnih prijedloga „Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnog društva za lokalni razvoj“ i provodio se u okviru Prioritetne osi, mjere 5.2.5. „Jačanje uloge organizacija civilnog društva (OCD-a) za društvenogospodarski rast i demokratski razvoj“, a u okviru Operativnog programa “Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.” za civilno društvo, kojeg je objavio Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

CILJ PROJEKTA

Cilj projekta bio  je jačanje uloge, kapaciteta i suradnje organizacija civilnog društva u pružanju inovativnih socijalnih usluga, za nacionalne manjine na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije i to u četiri područja:

  1. Edukacija članova OCD-a o Europskom socijalnom fondu te pripremanje projekata za buduće natječaje europskih fondova
  2. Vidljivost organizacija civilnog društva i vidljivost programa koje provode
  3. Korištenje društvenih mreža i elektronskih medija za informiranje šire javnosti i građanstva o aktivnostima OCD-a, prikupljanje građanskih inicijativa i poticanje volonterstva
  4. Uključivanje nacionalnih manjina u volonterske programe OCD-a radi jačanja samih OCD-a, kao i manjinskih zajednica kojima pripadaju.