skip to Main Content
INFORMIRANI GRAĐANI

Javni dijalog o unapređenju pravnog okvira kojim se sprječavaju buduća kršenja ljudskih prava zbog netransparentnosti postupanja Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava (ESLJP) do sada nije vođen u hrvatskom društvu, niti je traženo sudjelovanje organizacija civilnog društva u svojstvu promatrača tog mehanizma.

Projekt Informirani građani prate sprječavanje budućih kršenja ljudskih prava i rad Ureda zastupnika Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava će to stanje promijeniti traženjem izmjene Uredbe o Uredu zastupnika kojom su ta pitanja regulirana. Zahtjevi će biti podržani nizom javnih događanja za educiranje javnosti putem medija. Projekt se provodi uz financijsku podršku Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj.

CILJ PROJEKTA

je potaknuti javni dijalog o unapređenju pravnog okvira kojim se sprječavaju buduća kršenja ljudskih prava zbog netransparentnosti postupanja Ureda zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava, a javnost upoznati s provođenjem odluka ESLJP i akcijskih planova kojima se izvještava Odbor Ministara Vijeća Europe.

Tijekom provedbe projekta bit će priređen niz prilika za suradnju i susretanje educiranih i osnaženih OCD s educiranim odvjetnicima u 8 županija u depriviranim područjima i zainteresiranim medijima koji će biti redovito informirani o tijeku i postignućima zagovaračke kampanje te o radu Ureda Zastupnika. Novooformljena i osnažena koalicija OCD koje se bave ljudskim pravima, mladima, LGBT pravima, manjinama i iz Zagreba i 8 županija će ostati kao trajno zainteresiran akter za monitoring rada Ureda zastupnika RH a opća, stručna i politička javnosti će biti poučena o mehanizmima zaštite ljudskih prava i mehanizmu provedbe odluka i presuda ESLJP.

Centar za kulturne djelatnosti koordinira sve aktivnosti u projektu a gradit će i koaliciju udruga koje će provoditi javno zagovaračke aktivnosti.

Projekt se provodi u suradnji s partnerima:

Hrvatska Udruga miritelja koja će provesti edukaciju o medijaciji i postupku mirenja za pravnike iz Zagreba i 8 ciljanih županija i osigurati podršku u dosegu stručne pravne javnosti i pružat će organizacijsku podršku organizaciji svih događanja za ciljanu grupu odvjetnika i stručnu javnost.

Norveški helsinški odbor će provesti istraživanje o dobrim praksama provedbe presuda ESLJP u Norveškoj koje će biti prevedeno i prezentirano zainteresiranoj javnosti u RH.

“Projekt Informirani građani prate sprječavanje budućih kršenja ljudskih prava i rad Ureda zastupnika Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava je podržan sa 149.764,80€ financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova.”