skip to Main Content

Projekt „Aktivirajmo udruge za mlade!“ proveden je u 2019. godini te je financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

AKTIVIRAJMO UDRUGE ZA MLADE

Centar za kulturne djelatnosti u 2019. godini provodio je projekt „Aktivirajmo udruge za mlade!“ financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Ovim projektom ponudili smo pomoć zajednicama s područja Grada Zagreba i Istarske županije u unaprjeđenju kvaliteta rada udruga mladih i za mlade. Kroz dodatne profesionalne specijalizirane edukacije i jačanje suradnje sa srodnim organizacijama civilnog društva razvijala se prepoznatljivost i vidljivost ovih udruga te njihovi operativni kapaciteti što će utjecati na veću efikasnost u njihovom svakodnevnom radu.

Organizacijom i provedbom edukativnih radionica članovima Centra za kulturne djelatnosti i drugih udruga mladih i za mlade predstavljeni su mogućnosti financiranja putem raznih natječaja, a udruge su pripremane za pisanje i provedbu projekata. Time je doprinijeto ispunjenju specifičnih ciljeva projekta, a koji se odnose na interventnu pomoć udrugama-osnaživanje udruga za edukaciju vezanu uz provedbu projekata iz EU fondova.

U travnju 2019. predstavnici Centra za kulturne djelatnosti u Puli su održali radionice o pisanju europskih projekata.

Kroz prepoznavanje socijalnog poduzetništva kao mogućeg karijernog puta mladi ljudi mogu razviti ključne vještine i kompetencije koje će im pomoći da postanu važni čimbenici u procesu donošenja odluka i aktivni zastupnici pozitivnih društvenih promjena.