skip to Main Content

                                       

                                                   3 novine vezane uz ugovore o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju

1.) Registar ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju

Registar ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju osnovan je radi provedbe zakonskog ograničenja sklapanja ugovora. Naime, prema izmjenama zakona dopušteno je imati istovremeno sklopljene ugovore o doživotnom uzdržavanju i ugovore o dosmrtnom uzdržavanju s maksimalno 3 primatelja uzdržavanja.

Time se uvodi obveza ovlaštene osobe da prije ovjere ili sastavljanja ugovora provjeri broj primatelja uzdržavanja s kojima davatelj uzdržavanja ima sklopljene ugovore o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju.

Registar se vodi pri Hrvatskoj javnobilježničkoj komori, a u njega se unose podaci o sklopljenim, izmijenjenim i raskinutim ugovorima, kao i podaci o sudskim postupcima koji se pokreću radi utvrđenja ništetnosti, poništenja ili raskida ugovora.

2.) Dodatni instrumenti zaštite

Pouka – koju sudac ili javni bilježnik daje ugovornim stranama prilikom ovjere ili sastavljanja ugovora o dosmrtnom uzdržavanju – uvodi se kao dodatni instrument zaštite. Naime, sudac nadležnog suda ili javni bilježnik dužni su ugovarateljima:

  • pročitati sadržaj ugovora
  • upozoriti ih na pravne posljedice sklapanja ugovora
  • istaknuti razlike između ugovora o doživotnom uzdržavanju i ugovora o dosmrtnom uzdržavanju
  • ukazati na trenutak prijenosa imovine s primatelja uzdržavanja na davatelja uzdržavanja
  • objasniti prednosti osnivanja osobne služnosti i stvarnog tereta

Osim spomenute pouke, Zakonom se propisuje i nužni sadržaj ugovora kao dodatni instrument zaštite. Kako bi se precizno definirala prava i obveze koje zadovoljavaju konkretne potrebe stranaka,  u ugovoru mora biti jasno definirano mjesto stanovanja primatelja uzdržavanja te obveza prehrane, njege i brige o njegovom zdravlju.

Dodatni instrumenti zaštite uvode se radi jačanja mehanizama sprječavanja zlouporabe ugovora o doživotnom uzdržavanju.

Obveza osnivanja služnosti stanovanja – propisivanjem odredbi o osnivanju služnosti onemogućuje se zlouporaba ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, odnosno osigurava se da osoba koja traži uzdržavanje može stanovati u nekretnini do svoje smrti.

Uz to, primatelj uzdržavanja u slučaju kada daje nekretninu, može odrediti da se u njegovu korist na njoj osnuje stvarni teret uzdržavanja.

Time se uvodi dodatni instrument zaštite primatelja uzdržavanja, ukoliko davatelj uzdržavanja ne poštuje ugovor i ne uzdržava osobu.

3.) Hitni parnični postupci

Izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku propisuju se hitnima svi postupci koji se vode radi izmjene, raskida, utvrđenja ništetnim i radi poništenja ugovora o doživotnom uzdržavanju i ugovora o dosmrtnom uzdržavanju.

Ovim će se izmjenama ubrzati postupci izmjene, raskida, utvrđenja ništetnosti i poništenja ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju.

S ciljem pojednostavljenja i pojašnjenja, izmijenjene su odredbe o načinu određivanja visine kamatne stope zateznih kamata te određivanja definicije referentne stope.

Odredbe ugovora o osiguranju su prilagođene novim tehnologijama komuniciranja kako bi se pojednostavilo i ubrzalo pružanje usluga osiguranja, a Zakon o obveznim odnosima prilagodio suvremenim načinima poslovanja u području osiguranja, pri tome uzimajući u obzir interes zaštite ugovaratelja osiguranja.

Odredbe Zakona o parničnom postupku dorađene su u svrhu prilagodbe novim digitalnim novinama te su postupci mirenja usklađeni s novim Zakonom o mirnom rješavanju sporova.