Home » Informirani građani prate sprječavanje budućih kršenja ljudskih prava i rad Ureda zastupnika Hrvatske pred ESLJP-om
  1. Osnovni ciljevi su:
    • potaknuti javni dijalog o unapređenju pravnog okvira kojim se sprječavaju buduća kršenja ljudskih prava zbog netransparentnosti postupanja Ureda zastupnika RH pred ESLJP-om, a javnost upoznati s provođenjem odluka ESLJP-a i akcijskih planova kojima se izvještava Odbor ministara Vijeća Europe uz javni dijalog o postupcima mirenja koje vodi RH
    • izgraditi koaliciju OCD-a koja monitorira rad Ureda zastupnika HR pred ESLJP-om i zagovara veću transparentnost postupanja u provedbama presuda i akcijskih planova u slučajevima sekundarnih mjera i nagodbi koje Ured pokreće, vodi i zaključuje, a koje ne monitorira Odbor ministara Vijeća Europe
    • izvještaje Ureda zastupnika RH Vladi i Saboru omogućiti dostupnima javnosti, a koji teme obrađuju kroz prizmu zaštite ljudskih prava u skladu s međunarodnim standardima.